Zakończyły się prace związane z remontem nawierzchni części drogi gminnej nr 041507C   w miejscowościach Bursztynowo i Białobłoty w km od 0+000 do km 1+935.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 034 873,43 zł w tym uzyskane dofinansowanie   z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości  524 936,00 zł.

W ramach inwestycji przeprowadzony został remont nawierzchni w postaci nakładki bitumicznej o gr. 4 cm na długości 1935,00 mb oraz poboczy, które zostały wykonane  z kruszywa 0/31,5 mm o szerokości 75 cm z każdej strony.

Wykonawcą zadania była Firma Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Polędzie.

 

 

Gmina Świecie nad Osą - Projektu Miejscowych planów zagospodarowania Przestrzennego

woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki

 
 
 
 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części gminy Świecie nad Osą - Obszar B.

obrazek

 Świecie nad Osą, dnia 26-06-2024

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części gminy Świecie nad Osą – Obszar B.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części gminy Świecie nad Osą – Obszar B, w dniach od 03 lipca 2024 roku do 24 lipca 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08 lipca 2024 roku, o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Świecie nad Osą z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 sierpnia 2024 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej – zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy, na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z wystąpieniem szkód spowodowanych przez GRAD na terenie Gminy Świecie nad Osą w dniu 01.06.2024 roku informuję, że Gmina Świecie nad Osą wystąpiła do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania strat. Gospodarstwa rolne, w których wystąpiły szkody w uprawach rolnych proszone są o składanie wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych Gradem do dnia 21.06.2024 r. Złożone wnioski będą podstawą do pracy przez Komisję ds. szacowania strat powołaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą - Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Promocji od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1530, oraz piątki w godz. 700 - 1300  do dnia 21 czerwca 2024 roku.

 

  Wnioski o oszacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą oraz na stronie internetowej http://www.swiecienadosa.pl/
i https://www.swiecienadosa.4bip.pl/

 

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą
 /-/ Małgorzata Taranowicz