KONKURS 4/2021/G - Nabór wniosków w terminie: 09.08 - 06.09.2021 r.

Sztynwag, 21.07.2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 4/2021/G

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

  1. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
    TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
    TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

CEL OGÓLNY LSR: Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru  LSR oraz promocja obszaru do 2022.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 3.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR.

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria oceny i wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi  493.785,06 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50.000,00 zł.
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 30.000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 09.08.2021 r. do 06.09.2021 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:  IV kwartał 2021 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.
W dniu rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków zostanie uruchomiony GENERATOR WNIOSKÓW - wniosek należy wypełnić w generatorze.
Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46,  86-302 Sztynwag.
Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

  1. osobiście w biurze LGD albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD lub
  2. drogą pocztową lub kurierem.

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu do biura LGD.
Uwaga: Za skutecznie złożony zostanie uznany jedynie wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej o tożsamej sumie kontrolnej. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 795-761-000
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgdvistula.org oraz w Biurze LGD.

OGŁOSZENIE - pobierz pełną treść ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu;
2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz załącznikami:
  Załącznik nr 1 - Obowiązki informacyjne grantobiorcy
  Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności;
  Załącznik nr 3 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  Załącznik nr 4 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  Załącznik nr 5 - Źródła finansowania projektu;
  Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu;
  Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
  Załącznik nr 8 - Wzór Oświadczenia o prowadzeniu komunikacji w formie elektronicznej
3.
Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu;
4. Kryteria oceny i wyboru projektów;
5. Procedura oceny i wyboru projektów w ramach w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 - środki EFS (oś 11),
6. Katalog maksymalnych stawek;
7. Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”;
8. Podręcznik dla LGD część 2

   Załącznik 1 do Podręcznika część 1
   Załącznik 1 do Podręcznika część 2
9.
Wzór pełnomocnictwa;
10.
Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;
11.
Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
12. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
13.
Lista sprawdzająca do weryfik. czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje
14. Zgoda na prowadzenie biura projektu.
15.
Oświadczenie wskazującym potencjał i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów.
16. Komplementarność z działaniami osi 7 RPO W K-P na lata 2014-2020.
17.
Oświadczenie właściciela obiektu o nieodpłatnym udostępnieniu obiektu na okres realizacji projektu oraz na okres trwałości projektu.
18.
Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej określonej w LSR. – dla typu 2b)

Inne, pomocnicze:
Zasady udzielania wsparcia na projekty grantowe - aktualizacja z dnia 28.08.2019 r.
Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe
Zbiór interpretacji RLKS

Wszystkim strażakom z jednostek OSP w Bursztynowie, Linowie, Lisnowie i Świecie nad Osą serdecznie dziękuje za sprawne i skutecznie działania w zakresie usuwania i łagodzenia skutków nawałnic minionego tygodnia. Bez zaangażowania, godnego naśladowania, poświęcenia w służbie byłoby niemożliwe.

Wyrazy wdzięczności za bezinteresowne wsparcie sprzętem specjalistycznym akcji strażackich składam Tomaszowi Prokopczykowi.

                                                      Z wyrazami szacunku

                                                            Wójt Gminy

                                                        Prezes Zarządu OSP

                                                        Ireneusz Stefan Maj

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

UWAGA!PROSIMY O UDOSTĘPNIANIE POSTU!

W Widlicach błąka się nieduży pies. Bardzo przyjazny, łagodny i spokojny nie przejawia agresji. Pies jest maści brązowo-czarnej. Mimo prób nie udało się ustalić właściciela psa.

Osoby chętne to wzięcia psa do adopcji, Urząd Gminy nowemu właścicielowi wyda karmę oraz zapewni pierwszą opiekę weterynaryjną.
Osoby, które widziały porzuconego psa lub wiedzą do kogo należy zwierzę proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy w Świeciu nad Osą telefonicznie pod numerem 56/4661613.

*Szukamy dla niego nowego domu!*