"Szanowni mieszkańcy,

zapraszamy do udziału w kolejnym wydarzeniu organizowanym przez LGD "Vistula", grupę, która działa na terenie naszej gminy.

Przygotowano moc atrakcji a tematem przewodnim będzie światło na przestrzeni wieków."

Od dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy te wprowadziły zmiany w zakresie kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji.

Kwotą wolną od potrąceń jest część świadczenia, która nie podlega potrąceniom i egzekucji. Kwota ta nie będzie już uzależniona od wysokości najniższej emerytury, a dotychczasowy procentowy związek został zamieniony odpowiednimi kwotami, uwzględniającymi poziom minimum socjalnego w jednoosobowym gospodarstwie domowym prowadzonym przez emeryta.

Kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzekucji wynosi:

  • 825 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami),
  • 660 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,
  • 500 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych,
  • 200 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Kwoty wolne od potrąceń będą podlegały corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Nowe kwoty wolne od potrąceń stosowane są nie tylko do potrąceń dokonywanych z emerytur i rent rolniczych od 1 lipca 2018 r., ale również tych już trwających.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076).

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

25 czerwca br. zostały zakończone roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. "Budowa przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn - Świecie nad Osą".

            W ramach wykonanych prac wybudowano przepompownię ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizację tłoczną o długości 3,676 km Nowy Młyn - Świecie nad Osą, rozbudowano kanalizację grawitacyjną w miejscowości Nowy Młyn o długości 0,200 km, przebudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej na odcinku 0,100 km oraz zdemontowano istniejącą oczyszczalnię ścieków.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 024 956,02 zł.

            Wniosek o przyznanie pomocy na budowę przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn - Świecie nad Osą został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wyniosła 356 886,00 zł.