Podstawową formą użytkowania gruntów na terenie gminy Świecie nad Osą jest użytkowanie rolnicze. Użytki rolne stanowią prawie 84% ogólnej powierzchni gminy. Dominującym typem gleb są gleby brunatne właściwe i wyługowane. Są to gleby o dużej żyzności oraz właściwym uwilgotnieniu. Kompleksy glebowo-rolnicze dominujące na terenie gminy to: pszenny dobry (46% powierzchni gruntów) i żytni bardzo dobry (27% powierzchni gruntów). Wysoka jakość gleb predestynuje gminę do rozwoju produkcji roślinnej.

Na terenie gminy funkcjonuje 390 gospodarstw rolnych. Gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 10 ha stanowią 40% ogółu. Ok. 28% gospodarstw w gminie Świecie nad Osą stanowią gospodarstwa o powierzchni ponad 15 ha. Blisko połowa (48%) gospodarstw w gminie to gospodarstwa małe, których powierzchnia nie przekracza 5 ha. Są to gospodarstwa charakteryzujące się niską wartością produkcji rolniczej, a tym samym niską dochodowością.