Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – celem projektu było wyposażenie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Świecie nad Osą oraz innych gmin z terenu województwa kujawsko – pomorskiego w tablice multimedialne, a także wdrożenie Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2013-2015. udział własny w projekcie wynosił 39.734,72 zł.

Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.