Świecie nad Osą, 2022-03-15

 Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.    w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

 

INFORMUJĘ

o wyniku I - go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świecie nad Osą 

oznaczonej działką nr 436/4 o pow. 0,28 ha

 

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbył się 7 marca 2022 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą.

 

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości, księgi wieczystej i planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Świecie nad Osą oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 436/4 o pow. 0,28 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00018804/6. Działka zabudowana jest  stacją bazową telefonii komórkowej wraz z urządzeniami stanowiącą własność dzierżawcy.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,                 a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest częściowo na cele rolne i częściowo pod lokalizacje masztu telekomunikacyjnego.

 

  1. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w  przetargu: – 3

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: 0.

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 200.000,00 zł.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetarg: 235 000,00 zł plus VAT 23%.

 

  1. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości

 

InfraPolska  Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa reprezentowana przez Pana Tadeusza Wardina

 

       Wójt Gminy

Świecie nad Osą /-/