Szanowni Państwo,
trwa proces badania ewaluacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” i  Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”.

Celem ewaluacji jest ocena jakości wdrażania strategii, poprzez systematyczne badanie prowadzone z użyciem zróżnicowanych metod, co pozwoli oszacować jakość i wartość procesu oraz efekty wdrażania interwencji.

♦ Pierwszym etapem ewaluacji były wywiady telefoniczne, do których losowo zostali wybrani beneficjenci, wnioskodawcy oraz członkowie organów naszego Stowarzyszenia.
♦ Kolejnym etapem było spotkanie -  zogniskowane wywiad grupowy - wybrane  osoby/reprezentanci różnych instytucji wzięli udział w takim spotkaniu, które odbyło się 25 sierpnia 2022 r. w Biurze LGD
♦  Obecnie prowadzimy badania ankietowe pt: Poziom satysfakcji mieszkańców - ankieta skierowana jest do mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej  gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować obecnie wdrażaną LSR do potrzeb mieszkańców i regionu.Wyniki te mają posłużyć podsumowaniu wdrażania LSR ale tez być pomocne przy planowaniu nowej LSR.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w terminie do 30 września br:

ANKIETA

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO 3 LAT

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., póz. 1899)
podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO 3 LAT
 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM NA OKRES DO 3 LAT

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., póz. 1899)
podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM NA OKRES DO 3 LAT
 
 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Na podstawie art. 38, art 40 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 1899) oraz §3, §4, §6 i§13 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2213 z późn. zm.)
Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świecie nad Osą, gmina Świecie nad Osą, stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.
 
 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Na podstawie art. 38, art. 40 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 1899) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2213 z późn. zm.)
Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lisnowo, gmina Świecie nad Osą, stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.
 
 

                      

 

 

 

                        OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

          OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 1899) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2213 z późn. zm.)

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świecie nad Osą,

gmina Świecie nad Osą, stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.