Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 
Ważna informacja
Od dnia 10.01.2023 rusza Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świeciu nad Osą
 

Świecie nad Osą, 21.12.2022

 

OGŁOSZENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku.

 

  1. W związku z Uchwałą Nr XXXVII/250/2022 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą, Wójt  Gminy Świecie nad Osą zawiadamia, że od dnia 01.01.2023 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie:
  • 25,00 złotych miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i obieranymi w sposób selektywny;
  • 75,00 złotychmiesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokość opłaty podwyższonej określa Wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji;
  1. Osoby, które złożyły stosowną deklarację o kompostowaniu bioodpadów w przydomowych kompostownikach nadal obowiązuje zwolnienie w kwocie 1 zł miesięcznie za każda osobę zamieszkująca nieruchomość.
  2. Numer indywidualnego konta pozostaje bez zmian.
  3. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.
  4. Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.
  5. Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
  6. Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualny numer konta przeznaczony do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, w którym obowiązek ponoszenia opłaty powstał.

 

PRZYPOMINAMY

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.