Ogłosiliśmy konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą. Szczegóły:
 
http://swiecienadosa.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/dyrektor-zespolu-szkol-i-placowek-nr-1-w-swieciu-nad-osa.html

Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świecie nad Osą. Szczegóły:

http://swiecienadosa.bip.gov.pl/publiccontracts/view/7918

Urząd Gminy Świecie nad Osą informuje o zmianie Ustawy o ochronie przyrody w zakresie dotyczącym wycinki drzew.
 
Od dnia 17.06.2017 roku nie będzie wymagane zezwolenie na wycinkę:
1. Krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m²,
2. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.
3. Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
4. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
 
W przypadku, o którym mowa w pkt 3, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.
 
Zgłoszenie, o którym mowa powyżej zawierać powinno imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
 
Obowiązujące terminy:
- 21 dni - od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu dokonuje oględzin drzew,
- 14 dni – Wójt Gminy może wnieść sprzeciw; nie wniesienie sprzeciwu w tym terminie uprawnia do usunięcia drzewa,
- 6 miesięcy – czas na usunięcie drzewa liczony od dnia przeprowadzenia oględzin.