Nabór wniosków w związku z wymarznięciami

 
W związku z wystąpieniem szkód wywołanych wymarznięciem oziminy informujemy, że została uruchomiona procedura w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.
            Zainteresowani rolnicy, u których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania powinni dokonać pisemnych zgłoszeń do dnia 31 marca 2016 r. celem oszacowania strat przez Komisję (po oficjalnym powołaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego).
              Komisja oszacuje straty na pisemny wniosek rolnika, który można pobrać u sołtysa lub w Urzędzie Gminy, pok. nr 10. Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać do komisji w biurze nr 10 Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą.

Wniosek w związku z wymarznięciami (83kB) word

I N F O R M A C J A 
 

 

        Urząd Gminy w Świeciu nad Osą informuje,
że do dnia 29 kwietnia 2016 r. można składać wnioski na planowane w 2016 roku zadrzewianie własnych terenów.
       Wniosek powinien zawierać:
·      oznaczenie właściciela nieruchomości,
·      numer działki,
·   formę zadrzewiania np. przyzagrodowe, nadwodne, pasy ochronne, żywopłotowe czy uzupełnianie zadrzewień istniejących.
      Do wniosku należy załączyć mapę z zaznaczeniem granic nieruchomości i planowanym zadrzewieniem.  
 

Szanowni Państwo


Od stycznia 2016r. Gmina Świecie nad Osą przystąpiła do programu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Pomoc ta, udzielana będzie w Gminnym Ośrodku Kultury, w każdy czwartek, w godzinach 10.00 – 14.00. Szczegółowe informacje zawarte są w przekazanych Państwu materiałach. Proszę jednocześnie o rozplakatowanie tych materiałów na tablicach informacyjnych i w sposób zwyczajowo przyjęty, takie same informacje zawarte są na BiP-ie Gminy Świecie nad Osą. W powyższej sprawie można również zwrócić się do Sekretarza Gminy.
Nieodpłatna pomoc prawna Udzielana będzie w Gminnym Ośrodku Kultury , w czwartki w godzinach 10— - 14—. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie zapewniony od stycznia 2016 r.
Dla kogo? Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65. lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
« pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Starosta jest organem koordynującym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie. Gmina i powiat zapewnią zaplecze organizacyjno-techniczne. Z kolei samorządy zawodowe będą zobowiązane do wyłonienia radców prawnych i adwokatów zapewniających obywatelom nieodpłatną pomoc prawną. Powiat powierza prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej informacji prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i spełniającym kryteria określone w, tj.:
1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub inną osobą uprawnioną;
3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego
zobowiązania:
• zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.