Inwestycja oddana do użytku

Inwestycja pn. „Stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo - etap II” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” została zakończona i oddana do użytku.

Zadanie wykonało Konsorcjum Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp.J.  Matczyński, Kosiński z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Grudziądz (Lider) i Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD BIS Sp.J. Marek Matczyński i Wspólnik przy ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Marek Matczyński i Wspólnik ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Grudziądz.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo.

Zadanie dofinansowywane jest środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 319 695,00 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

.

 

Szanowni Państwo,
trwa proces badania ewaluacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” i  Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”.

Celem ewaluacji jest ocena jakości wdrażania strategii, poprzez systematyczne badanie prowadzone z użyciem zróżnicowanych metod, co pozwoli oszacować jakość i wartość procesu oraz efekty wdrażania interwencji.

♦ Pierwszym etapem ewaluacji były wywiady telefoniczne, do których losowo zostali wybrani beneficjenci, wnioskodawcy oraz członkowie organów naszego Stowarzyszenia.
♦ Kolejnym etapem było spotkanie -  zogniskowane wywiad grupowy - wybrane  osoby/reprezentanci różnych instytucji wzięli udział w takim spotkaniu, które odbyło się 25 sierpnia 2022 r. w Biurze LGD
♦  Obecnie prowadzimy badania ankietowe pt: Poziom satysfakcji mieszkańców - ankieta skierowana jest do mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej  gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować obecnie wdrażaną LSR do potrzeb mieszkańców i regionu.Wyniki te mają posłużyć podsumowaniu wdrażania LSR ale tez być pomocne przy planowaniu nowej LSR.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w terminie do 30 września br:

ANKIETA

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO 3 LAT

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., póz. 1899)
podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO 3 LAT
 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM NA OKRES DO 3 LAT

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., póz. 1899)
podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM NA OKRES DO 3 LAT