OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Świecie nad Osą

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Lisnowie

Lisnowo 1, 86-342 Lisnowo

 

 

Oznaczenie organu prowadzącego szkołę: Gmina Świecie nad Osą

Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Lisnowie,

Lisnowo 1, 86-342 Lisnowo

 

 

 

 1. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w Rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597, ze zm):

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy

lub

 1. b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 2. c) w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

         -przed przystąpieniem do konkursu  na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art.63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 oraz z 2021r. poz. 4), a w przypadku nauczyciela akademickiego-karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2021 poz. 478, 619.), lub karą dyscyplinarną o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

11) w przypadku cudzoziemca-posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz,

2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11.

 

 1. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postepowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymogi określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 1. O stanowisko dyrektora szkoły może ubiegać się także:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt. 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub  

3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony
z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 263)

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 2. 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587):

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania
i rozwoju publicznej placówki,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej-w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierajace następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia , jednolitych studiów magisterskich  lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca -  poświadzonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021, poz. 672), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przęstępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przęstępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.)

11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2020 r. poz. 2141 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego-w przypadku nauczyciela,

13) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego-w przypadku nauczyciela
 i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019r. Poz. 2215 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarna o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. zm), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2183, z późn zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych;

 1. 2. Kandydaci zobowiązani są przedstawić komisji konkursowej oryginały dokumentów o których mowa w ust. 1, pkt 4-7, 12 i 13.

 

III.INFORMACJA O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA
OFERT ORAZ SPOSOBE POWIADOMIENIA KANDYDATÓW
O TERMINIE I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Lisnowie" w terminie do dnia:
  22 lipca 2021r. do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy
  w Świeciu nad Osą –  Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą.
 2. Dopuszcza się składanie ofert w posatci elektronicznej. Oferta taka powinna być opatrzona podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świecie nad Osą.
 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, na podany adres zwrotny, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,  informujemy, że:

1) Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Świecie nad Osą jest Wójt Gminy Świecie nad Osą  z siedzibą w Świeciu 1, 86-341 Świecie n/O. Kontakt pod adresem                  e:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 56 466 1613

2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Świecie  jest Pan Paweł Żuchowski ,e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     tel. 56 466 1613 wew.19

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Gminy Świecie nad Osą,  na podstawie przepisów prawa, określających ten cel, realizacji umów zawartych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa; lub jest warunkiem zawarcia umowy w sprawach z zakresu działalności gminy. W pozostałych sprawach wymagana będzie zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione stosownymi przepisami prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zapewniających odpowiednie zabezpieczenia,  tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

 Dodatkowo w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, zgodnie  z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że: 

1)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji spraw urzędowych a później przez okres wymagany instrukcją kancelaryjną i archiwalną. 

2) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania   oraz prawo do przenoszenia danych; 

3) Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przysługuje skutecznie tylko w sprawach, w których jest wyrażana zgoda     na przetwarzanie danych osobowych; W tym przypadku posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody   w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa ma charakter obowiązkowy. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych będą bazy i rejestry publiczne takie jak np.: KRS, REGON, CEiDG oraz PESEL, jak również od innych organów administracji publicznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia umowy lub na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji sprawy, której dotyczy przetwarzanie. Dane osobowe będą pochodzić od wnioskodawców (osoby, których dane dotyczą, przedstawiciele ustawowi, mocodawcy na podstawie udzielonych pełnomocnictw, strony umów, świadkowie).

6) Pani/Pana dane osobowe w Urzędzie Gminy Świecie na Osą  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.     

5) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), w przypadku stwierdzenia przetwarzania swoich danych, niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
6) Składając ofertę na stanowisko dyrektora szkoły wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz.1781) przez Gminę Świecie nad Osą (Urząd Gminy Świecie nad Osą,  w tym przez członków komisji konkursowej).