WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., póz. 1899 z późn. zm)

podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do

zbycia w trybie bezprzetargowym poprzez wniesienie aportu niepieniężnego

 

 

 

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020r., póz. 65 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO 3 LAT

 

Załączniki

Świecie nad Osą, 2022-03-15

 

 

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

 

INFORMUJĘ

o wyniku III - go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości

Świecie nad Osą oznaczonej działką nr 432/2 o pow. 0,26 ha

 

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbył się 7 marca 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą.

 

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości, księgi wieczystej i planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Świecie nad Osą oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 432/2 o pow. 0,26 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00019291/3.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,   a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest  na cele rolne. Działka objęta jest decyzją o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

  1. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w  przetargu: – 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: 0.

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 65.468,00 zł.

 

Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

  1. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości

 

Brak oferentów

 

Wójt Gminy

Świecie nad Osą /-/