Świecie nad Osą, 2018.04.23

 

RGŚ.6180.1.2018                     

O G Ł O S Z E N I E

 

W nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego nr SE-VII-P.0006.1.2017 z dnia
28 marca 2018 r. informujemy, iż na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 19 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku. Planowana powierzchnia uprawy konopi włóknistych w roku 2018 w gminie Świecie nad Osą  wynosi odpowiednio 100 ha.

 

Najważniejsze zasady uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych:

 1. Uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na cele wskazane w art. 45 ust. 2
  i 3 ww. ustawy może prowadzić producent posiadający/użytkujący grunty rolne położone w gminie, który uzyskał:

- stosowne zezwolenie Wójta Gminy,

- zastosował do siewu materiał kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie, co potwierdza faktura zakupu tego materiału oraz etykieta
z opakowań materiału siewnego tych roślin,

- zawarł umowę kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub skupu konopi włóknistych.

 1. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi wydaje Wójt Gminy w drodze decyzji, na wniosek zainteresowanego, zawierający dane zawarte w art. 47 ust. 2.

Artykuł 47 ust. 4 i 5 ustawy określa sytuacje, w których może nastąpić odmowa wydania zezwolenia lub jego cofnięcie.

 1. Nadzór nad uprawami maku i konopi sprawuje Wójt Gminy właściwy dla miejsca położenia tych upraw.
 2. We wniosku o wydanie zezwolenia należy podać:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę
i adres wnioskodawcy; 

2) informację o odmianie maku, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego
i kartograficznego; 

3) oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1;  

4) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa
i wykroczenia, o których mowa w art. 63, 64 i 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii.

W załączeniu wykaz firm, które uzyskały zezwolenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na prowadzenie kontraktacji, skupu maku  i będą prowadzić tę działalność w roku 2017.

Osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych winny zgłosić się do Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą
w terminie do 26 maja 2018 r. celem uzyskania stosownego zezwolenia.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

            Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz  § 3, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lisnowo,
gmina Świecie nad Osą, stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.

 

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Lisnowo, gmina Świecie nad Osą, oznaczona działką nr 103/10 o pow. 0,09 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00019654/6. Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest na cele rolne z możliwością zabudowy. Działka objęta jest decyzją o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego. Działka przylega bezpośrednio do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej nr 1407C. Działka posiada regularne kształty. Działka uzbrojona jest w sieć kanalizacyjną  i znajduje się w zasięgu sieci wodociągowej i elektroenergetycznej.

Przedmiot przetargu objęty jest umową dzierżawy obowiązującą do 4 kwietnia 2019 roku.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości              2200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100). Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 15 maja 2018r. na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Łasinie, Nr 21 9500 0008 0000 0752 2000 0070 bądź w kasie Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą do godz. 1200. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się natychmiast po przetargu. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg
od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

 1. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21.825,00 zł w tym VAT 23% (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100).

 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2018 roku o godz. 9:30 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą (sala konferencyjna nr 13 na I piętrze).

 

 1. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:

 

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.             O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

 

 1. Wójt Gminy Świecie nad Osą zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Cena osiągnięta w przetargu nie podlega rozłożeniu na raty.
 3. Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
 4. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 5. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie koszty związane z ewentualnym wznowieniem granic ponosi nabywca nieruchomości.

 

Bliższe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Promocji, pokój nr 10, tel. 56 466 16 13.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wdrażanie nowej usługi „e-składka KRUS”. Od 1 kwietnia br. osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych.

E-składka KRUS przeznaczona jest dla użytkowników Portalu dla Rolników eKRUS, którzy bezpiecznie, wygodnie i szybko mogą zrealizować płatności w systemie Paybynet Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Wszystkie dane do przelewu wypełniane są w systemie automatycznie, dzięki czemu spada ryzyko popełnienia błędu możliwego przy ręcznym uzupełnianiu danych do przelewu bankowego. Paybynet KIR przesyła środki bezpośrednio z konta bankowego płatnika na wskazane konto bankowe KRUS.

Poprzez usługę Paybynet KIR rolnicy do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału dokonują jednej płatności, którą KRUS rozksięgowuje odpowiednio na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. Dodatkowo rolnicy mają możliwość opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz uregulowanie ewentualnego zadłużenia.

Już od jakiegoś czasu, dzięki Portalowi eKRUS, rolnicy mogą sprawdzić przebieg historii ubezpieczenia, bieżącą wysokość składek. Zdalny dostęp do Portalu daje również osobom ubezpieczonym dostęp do informacji o zbliżających się terminach płatności, a także do ich danych ewidencyjnych.

Uruchomienie płatności internetowych to ważny etap w rozszerzeniu pakietu usług on-line zarówno dla ubezpieczonych w KRUS, jak i dla samej instytucji, bo pozwala odejść od drukowania i wysyłania kosztownych i pracochłonnych blankietów papierowych.

Liczba banków współpracujących z KIR stale się zwiększa, dlatego też Kasa zachęca do zapoznania z ich aktualną listą na stronie: http://www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/.

Kasa z tytułu płatności on-line nie pobiera żadnych opłat. Do kwoty przelewu doliczona zostaje jedynie prowizja na rzecz operatora systemu Paybynet – Krajowej Izby Rozliczeniowej, w wysokości 59 gr. Wysokość prowizji jest stała i niezależna od wysokości kwoty dokonywanej płatności.

Dbając o wysoki poziom bezpieczeństwa dokonywanych płatności, KRUS przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania z swojego konta ubezpieczeniowego, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do poprawnego działania usługi na Portalu eKRUS, prosi o przekazywanie informacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz niedokonywanie płatności do czasu wyjaśnienia problemu.

Więcej informacji na temat e-składki i funkcjonowania portalu eKRUS można znaleźć na stronie www.ekrus.gov.pl.

Przekazano za pośrednictwem ORKRUS w Bydgoszczy