W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy
o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216)
, na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do Rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

Wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego zostanie dokonany na wniosek producenta. Producent surowca tytoniowego,
który w dniu wejścia w życie ustawy uprawia, produkuje lub zbywa surowiec tytoniowy składa do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR wniosek o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia
15 maja 2018 r.,
na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.

Ustawa nakłada również na producenta surowca tytoniowego obowiązek przekazywnia Dyrektorowi Oddziału Terenowego KOWR rocznej  informacji dotyczącej m.in.: powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, masy surowca tytoniowego objętego umowami, szacunkowej masy surowca tytoniowego, która zostanie wyprodukowana, masy surowca tytoniowego dostarczonego nabywcy w podziale na zawarte umowy, stanu magazynowego, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego.

Na nabywców surowca tytoniowego ustawa nakłada obowiązek przekazywania Dyrektorowi Generalnemu KOWR informacji o masie suszu tytoniowego, pochodzacego z poprzedniego roku zbiorów, skupionego od producentów surowca tytoniowego.

Szczegółowe informacje w zakresie obowiązków wynikających z ustawy dla producentów surowca tytoniowego oraz nabywców surowca tytoniowego, a także formularze (wniosku o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego, informacji i innych dokumentów składanych do KOWR) są dostępne w zakładce

 

Warunki monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego

 

Kapliczki i krzyże przydrożne - nieodłączny element polskiego krajobrazu, znak - kultury, tradycji, wiary, tradycji, mądrości życiowej, kultu religijnego......

Zauważ piękno naszego regionu - weź aparat, zrób fotkę, zgłoś się do konkursu i zdobądź fajną nagrodę!

Zdjęcie użytkownika LGD Vistula-Terra Culmensis.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu informuje, że w dniu 16.04.2018 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą WARUNKOWĄ przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Partęczynach.
Woda z ww. wodociągu jest zdatna do spożycia PO PRZEGOTOWANIU.
Nieprzegotowana nadaje się do kąpieli (pod warunkiem unikania jej połykania), do prania odzieży oraz do celów gospodarczych.
Kolejnym komunikatem zawiadomimy o zmianie jakości wody. + ZAŁĄCZONY KOMUNIKAT