Podstawową formą użytkowania gruntów na terenie gminy Świecie nad Osą jest użytkowanie rolnicze. Użytki rolne stanowią prawie 84% ogólnej powierzchni gminy. Dominującym typem gleb są gleby brunatne właściwe i wyługowane. Są to gleby o dużej żyzności oraz właściwym uwilgotnieniu. Kompleksy glebowo-rolnicze dominujące na terenie gminy to: pszenny dobry (46% powierzchni gruntów) i żytni bardzo dobry (27% powierzchni gruntów). Wysoka jakość gleb predestynuje gminę do rozwoju produkcji roślinnej.

Na terenie gminy funkcjonuje 390 gospodarstw rolnych. Gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 10 ha stanowią 40% ogółu. Ok. 28% gospodarstw w gminie Świecie nad Osą stanowią gospodarstwa o powierzchni ponad 15 ha. Blisko połowa (48%) gospodarstw w gminie to gospodarstwa małe, których powierzchnia nie przekracza 5 ha. Są to gospodarstwa charakteryzujące się niską wartością produkcji rolniczej, a tym samym niską dochodowością.

 

  1. Zespół Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą

Świecie nad Osą 113

86-341 Świecie nad Osą

 

Dyrektor: mgr Barbara Dziarkowska

tel. 56 466 16 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspi1.pl

 

  1. Szkoła Podstawowa w Bursztynowie

Bursztynowo 44

86-341 Świecie nad Osą

 

Dyrektor: mgr Barbara Lemanowicz

tel. 56 466 81 03

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.spbursztyn.sldc.pl

 

  1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego

Linowo 37

86-341 Świecie nad Osą

 

Dyrektor: mgr Katarzyna Chojnacka

tel. 56 466 96 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.splinowo.pl

 

  1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego

Lisnowo 1

86-342 Łasin

 

Dyrektor: mgr Maria Domeracka

tel. 56 466 05 76

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.szkolalisnowo.republika.pl

 

 

Wykaz sołtysów z terenu gminy Świecie nad Osą

 

1. Sołectwo Partęczyny - Krzysztof Kamiński

2. Sołectwo Lisnowo - Sławomir Napiórkowski

3. Sołectwo Mędrzyce - Monika Krasicka

4. Sołectwo Karolewo - Anna Tomaszewska

5. Sołectwo Szarnoś - Sylwester Wiśniewski

6. Sołectwo Świecie nad Osą - Ewa Chruszczewska

7. Sołectwo Białobłoty - Wioleta Sodel

8. Sołectwo Bursztynowo - Maria Kozak

9. Sołectwo Kitnówko – Nowy Młyn - Paulina Jurkiewicz

10. Sołectwo Linowo - Magdalena Cwalina

11. Sołectwo Lisnówko - Zenon Klonowski

12. Sołectwo Widlice - Ewa Bruzdewicz

13. Sołectwo Rychnowo - Anna Kalachurka

 

Zgodnie z art. 33 Ustawy o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta.
Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Urząd Gminy w Świeciu nad Osą działa w oparciu o akty prawa stanowione przez Gminę.
Więcej informacji w Statucie Gminy oraz Regulaminie Organizacyjnym Urzędu

W Urzędzie działają następujące referaty i samodzielne stanowiska:
1. Referat finansowy
2. Referat organizacyjny
3. Referat Budownictwa, Inwestycji i Nieruchomości
4. Samodzielne stanowisko ds. oświaty i służby zdrowia
5. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki i ochrony środowiska

6. Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, spraw publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Adres do korespondencji:
Urząd Gminy
86-341 Świecie nad Osą 1
tel. (56) 4661613
fax.(56) 4661621
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny od poniedziałku do czwartku  od godz. 7.00 do godz. 15.30

w piątki  od godz 7.00 do godz. 13.00


W soboty, niedziele i święta Urząd nieczynny.

 

Zawiadomienie o zmianie metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami i zmianie wysokości stawek -

Zawiadomienie o zmianie metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami i zmianie wysokości stawek - 

 

Załączniki

  Zawiadomienie o zmi...za odpady.pdf 1017,88 KB (pdf) szczegóły pobierz

Deklaracja na odpady 2021

Deklaracja na odpady

 

Załączniki

  Deklaracja na odpady.pdf 130,6 KB (pdf) szczegóły pobierz

Historia gminy Świecie nad Osą jest ściśle powiązana z dziejami historycznej Ziemi Chełmińskiej. We wczesnym średniowieczu tereny obecnej gminy były podzielone na dwie części: północną – pruską i południową – polską. Granicę pomiędzy tymi obszarami wyznaczała rzeka Osa. Świecie nad Osą stanowiło w średniowieczu jeden z ważniejszych grodów Ziemi Chełmińskiej. Pierwsza wzmianka o Świeciu pochodzi z roku 1391. W 1404 r. wieś otrzymała przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. W latach 1454-1772 cały obszar obecnej gminy znajdował się w granicach Królestwa Polskiego. W latach 1772-1918 (z 7-letnią przerwą w okresie Księstwa Warszawskiego), tereny gminy znajdowały się pod zaborem pruskim. W okresie międzywojennym wchodziły w skład województwa pomorskiego, a po II wojnie światowej znajdowały się kolejno w granicach administracyjnych województw: pomorskiego, bydgoskiego i toruńskiego. Od 1999 r. należą do województwa kujawsko-pomorskiego.

Bogata historia średniowieczna terenów gminy Świecie nad Osą znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych stanowiskach archeologicznych. W 2003 roku liczba tych stanowisk wyniosła w gminie 490. Do najważniejszych należą: grodziska średniowieczne w Świeciu nad Osą (nr 1 i 80) oraz grodzisko w Lisnowie. Niemal cały obszar gminny jest cenny archeologicznie.

Ponadto, na terenie gminy są zlokalizowane liczne zabytki architektury i budownictwa, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W chwili obecnej w ewidencji znajduje się 205 obiektów. Najliczniejszą grupę zabytków nieruchomych stanowią zespoły parkowo-pałacowe w: Białobłotach, Bursztynowie, Karolewie, Kitnówku, Linowie, Lisnowie, Mędrzcach, Nowym Młynie, Partęczynach-Babkach, Szarnosiu, Świeciu nad Osą. Mimo dużej wartości historyczno-kulturowej zespołów parkowo-pałacowych, w chwili obecnej są one w znacznym stopniu zdegradowane.

Do najbardziej wartościowych pod względem kulturowym obiektów sakralnych zlokalizowanych w gminie należy zaliczyć: Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Linowie z XIII wieku, kościół w Bursztynowie p.w. św. Andrzeja Boboli z 1938 r. i odbudowany w 1956 r. na starych fundamentach kościół p.w. Chrystusa Króla w Lisnowie. Znaczną wartość mają również cmentarze ewangelickie i rzymsko-katolickie w: Linowie, Lisnowie, Mędrzycach, Partęczynach, Rychnowie i Świeciu nad Osą.

Godnymi uwagi są również historyczne obiekty przemysłowe takie, jak: gorzelnia na terenie folwarku w Mędrzycach, młyn wodny w Świeciu nad Osą, mleczarnie w Świeciu nad Osą, Partęczynach Babkach, kuźnie w Partęczynach Babkach i Lisnowie czy też obiekty kolejnictwa: budynki stacji kolejowych i strażnic w Bursztynowie, Linowie, Szarnosiu czy Białobłotach. Znaczącą wartość posiadają również obiekty architektury i budownictwa takie, jak: budynki szkolne w Bursztynowie, Linowie, Lisnowie, Lisnówku, Partęczynach, Rychnowie czy Świeciu nad Osą, leśniczówka w Kowalikach, czy stara karczma w Partęczynach Babkach.